L’Acadèmia es compon:

  1. De trenta-sis acadèmics i acadèmiques de número.
  2. Dels acadèmics honoraris.
  3. Dels acadèmics corresponents.

Els acadèmics o acadèmiques de número tenen el tractament d’Il·lustríssims i usen, com a distintiu, la medalla acadèmica. Als actes corporatius, hi vesteixen la toga i usen la medalla acadèmica.

ACADÈMICS
NUMERARIS
ACADÈMICS
HONORARIS
ACADÈMICS
ELECTES
MEDALLES
ACADÈMIQUES